1. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.
 2. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.
 3. Zajęcia dla Dzieci są przeprowadzane na podstawie aktualnych programów nauczania zatwierdzonych prze MEN oraz programów autorskich.
 4. Opłaty za przedszkole przyjmowane są do piątego dnia każdego miesiąca.
 5. Rodzice przyjętych dzieci zobowiązani są do wpłaty wpisowego.
 6. Rodzice podpisują umowę, oświadczenia oraz wypełniają kartę zgłoszenia dziecka.
 7. Dziecko może być skreślone z listy uczestników placówki, gdy rodzice nie uiścili opłaty do 5.dnia nie opłaconego miesiąca.
 8. Dzieci schodzą się do godziny 9.00 lub w późniejszej godzinie po wcześniejszym ustaleniu z dyrekcją.
 9. Wszystkie rzeczy dziecka należy oznaczyć pełnym imieniem i nazwiskiem.
 10. Placówka zapewnia 4 posiłki dziennie.
 11. Przyprowadza się do placówki dzieci zdrowe, nie mające kataru, kaszlu, gorączki itp.
 12. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci oraz ustaleniu form pomocy w działaniach wychowawczych.
 13. Rodzice zobowiązani są do czytania ogłoszeń umieszczanych na tablicach.
 14. Przedszkole Niepubliczne zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w trakcie pobytu w placówce.
 15. Nieobecność Dziecka należy zgłosić najpóźniej do godziny 8:30 w dniu, w którym dziecko jest nieobecne, wyłącznie za pośrednictwem programu iPrzedszkole. W przypadkach spowodowanych działaniem sił wyższych lub zdarzeń losowych zgłoszenia nieobecności dziecka należy dokonać wysyłając sms z informacją na nr telefonu:
  • +48 730 011 605 – ul. Piękna
  • +48 730 011 705 – ul. Grunwaldzka
 16. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności Dziecka stawka żywieniowa za każdy dzień jego nieobecności jest naliczona.
Facebook

Dlaczego warto nam zaufać

Kładziemy nacisk na naukę języków obcych oraz sport. Aktywnie korzystamy z outdoorowych uroków Niepołomic i zaznajamiamy dzieci z miejscem ich zamieszkania. Współpracujemy z lokalnymi ośrodkami kulturalny mi. Promujemy nasze dzieciaki, uczymy je od najmłodszych lat śmiałości w występach publiczny ch, komunikacji z innymi ludźmi.